UtrechtWonen bestaat niet meer

Als u op zoek bent naar informatie van de website UtrechtWonen.nl moeten we u teleurstellen. Deze website is opgeheven.

UtrechtWonen was een nieuwsportal over wonen en leefbaarheid in Utrecht. Het doel was om met name voor bewoners(organisaties) zo veel mogelijk relevante informatie uit allerlei bladen, publicaties en websites makkelijk toegankelijk maken. Het was een initiatief van Stade Advies, als onderdeel van de stedelijke ondersteuning en deskundigheidsbevordering van bewonersorganisaties in opdracht van de gemeente Utrecht.

Met ingang van 2012 zijn de werkzaamheden voor UtrechtWonen.nl gestopt vanwege het vervallen van de gemeentelijke subsidie. De informatie op deze website is voor een deel nog een tijd beschikbaar gehouden als naslag voor mensen die actief zijn op het gebied van wonen en leefbaarheid, of ge´nteresseerd in de geschiedenis van bewonersparticipatie in Utrecht.
Omdat de informatie steeds verder verouderde en aanleiding kon geven tot misverstanden is begin 2015 besloten de hele website te verwijderen. Hieronder geven we enkele links voor alternatieve informatiebronnen.

De Bundeling
De Bundeling is een bewonersplatform voor Utrechtse woonvraagstukken en heeft een deels vergelijkbare doelstelling als UtrechtWonen. Zij bundelt de kracht van bewoners en woningzoekenden in Utrecht door kennisdeling, samenwerking en dialoog. U kunt informatie over wonen en leefbaarheid in Utrecht in het algemeen, en bewonersparticipatie in het bijzonder vinden op de website van De Bundeling.

Woonbeleid gemeente Utrecht
Veel informatie over het wonen in Utrecht vindt u op de website van de gemeente.

Dank aan
Utrechtwonen.nl heeft dankzij subsidie van de gemeente Utrecht jarenlang voor veel actieve bewoners en professionals als informatiepunt en vraagbaak kunnen functioneren. Een aantal actieve Utrechters heeft soms reacties en suggesties op de artikelen geleverd, waarvoor onze dank.

Stade Advies
Stade Advies is een landelijk opererend adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling dat op een breed vlak een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van samenleven. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.